Работа с MIG/MAG апарати
  • Viki Max
  • 22.10.2018

Работа със заваръчен апарат MIG/MAG Телоподаващите апа­ра­ти прек­ра­чи­ха гра­ни­ци­те на стро­го про­фе­си­о­нал­но­то при­ло­же­ние и ве­че се пред­ла­гат на це­ни, достъп­ни и напъл­но оп­рав­да­ни за до­маш­на­та ра­бо­тил­ни­ца. МИГ/МАГ за­варъч­ни­те апа­ра­ти имат ре­ди­ца пре­ди­м­ства пред обик­но­ве­ния елект­ро­женили по-точ­но за­варъ­чен транс­фор­ма­тор. За­то­ва, кой­то веднъж е проб­вал ра­бо­та стелоподаващо, труд­но би се вър­нал към друга тех­ни­ка. Съ­щев­ре­мен­но ра­бо­та­та с…